Op 6 maart 2024 hebben we jullie in een nieuwsbericht geïnformeerd dat de Belastingdienst heeft aangegeven dat voor btw-verlegd situaties ook nog een opgaaf Uitbetaling Derden (UBD) gedaan moet worden. Tijdens het overleg van 4 maart 2024 zijn aan de Belastingdienst aanvullende vragen gesteld. De Belastingdienst heeft op deze aanvullende vragen inmiddels antwoord gegeven.

De antwoorden op de aanvullende vragen tref je hieronder aan.

Vraag 1.
De gemelde UBD-betalingen zullen in de VIA onder resultaat uit een werkzaamheid (ROW) worden gemeld. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2023/02/23/antwoorden-op-kamervragen-over-renseigneringsverplichting-opgaaf-betalingen-aan-derden . Worden de gemelde UBD-betalingen automatisch in de VIA IB 2023 als ROW?

Antwoord
Ja. In de VIA worden alle renseignementen als resultaat uit overige werkzaamheden verwerkt. In sommige situaties wordt alleen de naam van de leverancier genoemd en in andere situaties wordt naast de naam ook het bedrag opgenomen. De belastingplichtige is zelf ervoor verantwoordelijk dit te controleren en de inkomsten – als bijvoorbeeld sprake is van winst uit onderneming – in de juiste rubriek in te vullen.


Vraag 2.

En betekent dat dan dat ondernemers (die de ROW-bedragen dan corrigeren, omdat ze de UBD-betalingen als winst uit onderneming opnemen) automatisch vragenbrieven van de Belastingdienst kunnen verwachten? (In de op 4 maart jl. gevoerde discussie is genoemd dat de samenloop van omzet en ROW niet zonder meer tot extra vragen(-brieven) aan de ondernemer / FD zou moeten leiden, omdat dat veel (onnodig) werk betekent voor Belastingdienst, ondernemer en fiscaal dienstverlener)

Antwoord
Nee, dat is niet het geval. De werkwijze leidt niet tot extra vragenbreven.


Vraag 3.

Moet een opgaaf UBD gedaan worden voor betalingen voor werkzaamheden verricht door een eenmanszaak met personeel, waarbij de werkzaamheden mede zijn verricht door het personeel van de eenmanszaak?

Een eenmanszaak met personeel (dus geen zzp’er) verricht werkzaamheden voor een ondernemer die inhoudingsplichtig is voor de loonheffingen. De eenmanszaak reikt hiervoor een factuur uit met btw-verlegd.

Moet de inhoudingsplichtige ondernemer een opgaaf UBD doen voor de betalingen aan de eenmanszaak? Deze betalingen zijn namelijk niet alleen gerelateerd aan werkzaamheden verricht door de eigenaar van de eenmanszaak (natuurlijke persoon) maar ook (of in bepaalde situaties zelfs alleen maar) aan werkzaamheden verricht door het personeel van de eenmanszaak.


Antwoord

Ja. Volgens artikel 22a UBIB moet het gaan om inhoudingsplichtigen als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964, die een of meer betalingen doen aan een natuurlijk persoon inzake voor de inhoudingsplichtige verrichte werkzaamheden. Een eenmanszaak is een natuurlijk persoon. Er wordt niet in de tekst van het UBIB als voorwaarde gesteld dat die natuurlijk persoon die werkzaamheden ook inderdaad zelf heeft verricht. Als er dan met ‘btw verlegd’ wordt gefactureerd dan is op die factuur de renseigneringsregeling van toepassing.  


Vraag 4.

Als de Belastingdienst zich op het standpunt stelt dat een opgaaf UBD gedaan moet worden, geldt dit standpunt dan voor de gehele betaling, dus ook het deel van de betalingen dat betrekking heeft op de werkzaamheden die zijn verricht door het personeel van de eenmanszaak?

Antwoord
Ja.


Vraag 5.

Zo nee, hoe moet de inhoudingsplichtige ondernemer dan bepalen welk deel van de betalingen betrekking heeft op werkzaamheden van de ondernemer en welk deel op werkzaamheden door het personeel?

Antwoord
Zie het antwoord bij vraag 4; hiermee is vraag 5 impliciet beantwoord.


Vraag 6.

Moet een opgaaf UBD gedaan worden voor betalingen voor werkzaamheden verricht door een eenmanszaak waarbij de eenmanszaak voor de werkzaamheden ook personen heeft ingehuurd?

Een eenmanszaak verricht werkzaamheden voor een ondernemer die inhoudingsplichtig is voor de loonheffingen. De werkzaamheden worden verricht door de eigenaar van de eenmanszaak én door personen die de eenmanszaak inhuurt. Aan de inhoudingsplichtige ondernemer wordt een factuur uitgereikt met btw-verlegd. Op de factuur is gespecificeerd wie/wanneer gewerkt heeft en tegen welke bedragen.

Moet de inhoudingsplichtige ondernemer een opgaaf UBD doen voor het totale bedrag van de factuur of hoeft hij, conform het de antwoorden 25,26 en 28 uit de Vragen en Antwoorden van de Belastingdienst, net het bemiddelingsbureau in die vragen en antwoorden niet te melden voor de ingehuurde personen omdat hij niet rechtstreeks aan hen betaalt?

Antwoord
De inhoudingsplichtige hoeft de door de eigenaar van de eenmanszaak gedane betalingen aan de ingehuurde personen niet te renseigneren. Die personen verrichten feitelijk werkzaamheden voor de eigenaar van de eenmanszaak en niet voor de inhoudingsplichtige en worden ook niet door die inhoudingsplichtige betaald. Voorts zou de eigenaar van de eenmanszaak verantwoordelijk zijn voor de renseignering indien hij inhoudingsplichtig is en de ingehuurde personen geen factuur met BTW sturen. In die situatie zouden we dan een dubbele renseignering creëren. Dit antwoord is in lijn met de situatie van bemiddeling, zoals ook de SRA suggereert.


Vraag 7.

Als het antwoord op de vorige vraag is dat de inhoudingsplichtige geen opgaaf UBD hoeft te doen voor de ingehuurde personen, hoe moet de melding UBD dan plaatsvinden als de factuur geen specificatie vermeldt wie/wanneer gewerkt heeft en tegen welke bedragen? Wordt dan het totale bedrag van de factuur toegerekend aan de eigenaar van de eenmanszaak voor de opgaaf UBD?

Antwoord
Deze situatie valt voor de gehele betaling van de factuur rechtstreeks onder zinsnede ‘betalingen aan een natuurlijk persoon inzake voor de inhoudingsplichtige verrichte werkzaamheden en diensten. Een eenmanszaak wordt behandeld als een natuurlijk persoon. Dit is dan dus inderdaad juist.


Vraag 8.

Als de eenmanszaak behalve arbeid ook een vergoeding berekent voor gebruik machines en materieel maar de factuur geen nadere specificatie bevat, wordt dan het totale bedrag van de factuur aangemerkt als vergoeding voor werkzaamheden en toegerekend aan de eigenaar van de eenmanszaak voor de opgaaf UBD?

Antwoord
Dit is juist. Als wel een specificatie in de factuur wordt opgenomen dan valt het gedeelte dat ziet op het gebruik van machines en materieel niet onder de renseigneringsverplichting omdat het geen betalingen betreft die zien op werkzaamheden die zijn verricht door een natuurlijke persoon. Dan zou dat gedeelte van de factuur niet gerenseigneerd hoeven te worden.

Wil je meer weten over UBD, kijk dan op de website van de Belastingdienst.


PE-cursus Actualiteiten loonheffingen

Ontdek nu alles over loonheffingen in onze interessante cursus Actualiteiten loonheffingen. Mis deze unieke kans niet om volledig op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van loonheffingen. Bovendien, als kers op de taart, verdien je waardevolle PE-punten door deel te nemen! Wacht niet langer en schrijf je vandaag nog in!

 PE-cursus Actualiteiten loonheffingen 

 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten