Dit lidmaatschap geeft recht op de volgende voordelen:

 • Belangenbehartiging
 • Vakblad ‘Het Register’
 • Uitgebreid Permanente Educatie programma
 • Jaarlijks congres (RB-dag)
 • Actuele digitale nieuwsvoorziening via de website
 • Deelname aan een actief discussieforum
 • Persoonlijk ‘Mijn RB-profiel’
 • Persoonlijk dashboard op RB.nl

Contributie
De contributie voor het buitengewoon lidmaatschap bedraagt € 116 per jaar (exclusief btw).

Voorwaarden
Het buitengewoon lidmaatschap kan worden verworven door hen die:

 • te goeder naam en faam bekend staan, meerderjarig zijn, niet werkzaam zijn op een wijze die strijdig is met het Reglement voor de Beroepsuitoefening; en
 • die niet (langer) voldoen aan de vereisten voor het gewone lidmaatschap; of
 • tenminste de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en het beroep van belastingadviseur niet of niet langer uitoefenen door bijvoorbeeld pensionering, beëindiging van werkzaamheden of arbeidsongeschiktheid, en die daartoe een aanvraag bij het bestuur hebben ingediend die door het bestuur is geaccepteerd.

De voorwaarden zijn terug te lezen in het huishoudelijk Reglement van het RB.

Inschrijven
Het verkrijgen van het buitengewoon lidmaatschap is alleen mogelijk wanneer je al RB-lid bent.