Het Register Belastingadviseurs (RB), de beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb, constateert dat in het Belastingplan 2022 geen verrassende belastingwijzigingen zijn opgenomen. Wel wordt weer duidelijk dat het belastingstelsel veel te complex is geworden. Dit blijkt onder meer uit het feit dat maar liefst vijftien goedkeurende beleidsbesluiten worden gecodificeerd in wetgeving. Maar ook uit een buitensporig ingewikkelde eigenwoningregeling.

Het is dan ook aan het volgende kabinet om werk te maken van fundamentele herzieningen binnen het belastingstelsel. Het RB levert graag een bijdrage aan (de discussie over) een nieuw, eenvoudig en eigentijds belastingstelsel. Een stelsel met fiscaal oog voor het mkb.

Belastingvrije vergoeding thuiswerkkosten
Vanwege COVID-19 zijn veel werknemers vanuit huis gaan werken. De brede verwachting is dat een substantieel deel van de werknemers gedeeltelijk thuis zal blijven werken. Het RB is dan ook positief over het voorstel om een gerichte vrijstelling in te voeren voor de extra kosten als gevolg van het thuiswerken. Vanaf volgend jaar mag een werkgever aan zijn werknemers een belastingvrije vergoeding van € 2 per thuiswerkdag geven. Wel plaatst het RB een kritische kanttekening bij de praktische uitvoerbaarheid van de regeling. De voorgestelde thuiswerkregeling is erg gedetailleerd van aard. En mede gezien de samenhang die deze regeling heeft met de voorgestelde aanpassing van de vaste reiskostenvergoedingsregeling, moeilijk uitvoerbaar voor de praktijk.

Codificatie van beleidsregels
In het pakket Belastingplan 2022 worden dus vijftien goedkeurende beleidsbesluiten (waaronder acht op het gebied van toeslagen) gecodificeerd in wetgeving. Het RB onderschrijft het advies van de Raad van State terughoudend om te gaan met de inzet van goedkeurende besluiten waarbij van de wet wordt afgeweken: “Beleidsbesluiten komen immers tot stand zonder de gebruikelijke democratische waarborgen en ook zonder (transparante) inbreng van uitvoeringsorganisaties, (praktijk) deskundigen en adviseurs. Met de uitvoering wordt al gestart. Bij het uiteindelijke wetgevingsproces ter codificatie van het goedkeurende beleid wordt het parlement in praktische zin voor voldongen feiten (vanwege opgewekte verwachtingen, rechtszekerheid) gesteld en is er weinig tot geen ruimte voor reflectie of verbetering.”[1]

Eigenwoningregeling blijft te ingewikkeld
Eén van de andere beleidsbesluiten die wordt gecodificeerd, gaat over de reparatie van een onbedoelde beperking van hypotheekrenteaftrek voor partners die samen een eigen woning kopen. Het RB is enerzijds positief over deze wetswijzigingen, omdat hiermee diverse onduidelijkheden en onbillijkheden worden weggenomen. Anderzijds komen er weer nieuwe voor in de plaats. De eigenwoningregeling is gewoon te ingewikkeld geworden. Deze regeling is niet alleen voor huizenkopers niet meer te begrijpen, maar ook voor de betrokken belastingadviseurs en medewerkers van de Belastingdienst. Het is nu tijd om serieus werk te gaan maken van een fundamentele herziening van de eigenwoningregeling. Het RB denkt hier graag over mee.

[1] Kamerstukken II 2021/22, nr. 35927, nr. 4, p. 5.

Commentaar RB – Belastingplan 2022

Commentaar RB – Overige Fiscale Maatregelen 2022

Commentaar RB – Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Commentaar RB – Wet delegatiebepaling tegemoetkoming schrijnende gevallen

Commentaar RB – Wet implementatie belastingplichtmaatregel ATAD2

Commentaar RB – Wet tegengaan mismatches toepassing zakelijkheidsbeginsel

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten