Van kleins af aan kun jij je waarschijnlijk niet anders herinneringen dan dat de Nederlandse landschappen zijn bekleed met weide en landbouwgrond van de boer. Maar wat eens zo vanzelfsprekend leek, is nu aan verandering onderhevig.

Tijdens de RB-Agrodag, een interactieve cursusdag op donderdag 14 december, bespreken we actuele publiekrechtelijke, privaatrechtelijke en fiscaal agrarische thema’s. Zaken die bij je klanten op en rond het erf spelen of (mogelijk) zullen gaan spelen en jouw rol daarin als adviseur.

Een drietal docenten vanuit de agro-juridische en -fiscale adviespraktijk, zullen spreken over deze verschillende thema’s aan de hand van praktijkcasussen en ervoor zorgen dat geen van jouw vragen onbeantwoord blijft. Een greep uit de te behandelen onderwerpen:

          De landelijke beëindigingsregelingen veehouderij (LBV en LBV+)

Een aantal bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aspecten van deze regelingen worden behandeld. Onder meer de volgende vragen passeren de revue: Wat houdt het ‘beroepsverbod’ exact in? Is het nog mogelijk om de onderneming over te dragen of te herstructureren als de landbouwer wil deelnemen aan de regeling of als deze de aanvraag al heeft ingediend? Wie moet in een te sluiten overeenkomst met de Staat der Nederlanden als partij optreden? Uiteraard zullen ook de fiscale vragen worden besproken. Een aantal vragen zijn deels beantwoord in de vragen en antwoorden die de Belastingdienst binnen het platform Landbouw heeft besproken. Dit laat onverlet dat er nog diverse fiscale vragen overblijven die om een antwoord vragen: Is er in alle gevallen sprake van het staken van een onderneming? In hoeverre kan er bij een omschakeling van bedrijfsactiviteiten gebruik worden gemaakt van de verruimde herinvesteringsreserve? Hoe worden de sloopkosten in fiscale zin behandeld? Wat zijn de fiscale gevolgen met betrekking tot de ondergrond van de bedrijfsgebouwen? Waar moet in fiscale zin rekening mee worden gehouden als kort daarvoor een herstructurering van de onderneming heeft plaatsgevonden? Wat kunnen de consequenties zijn als de opbrengst overeenkomstig de stakingswinstverdeling bij een vof aan de vennoten wordt toegerekend?. Heeft deelname gevolgen voor de bedrijfsopvolgingsregeling? Redenen te over om deze kwesties te bespreken;

         Bedrijfsoverdracht/wijzigingen binnen een bedrijf (herstructurering): aandachtspunten Meststoffenwet en GLB

Wat is een bedrijf in de zin van de mestwetgeving en GLB? Wanneer mag een landbouwer een productie-eenheid (gebouw en/of grond) tot zijn bedrijf rekenen? Wat zijn de gevolgen van een bedrijfsoverdracht of herstructurering van de onderneming voor de mestwetgeving en de subsidies in het kader van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)? Wanneer is sprake van een overdracht en op welke wijze moet deze gemeld worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland? En welke gevolgen heeft het overeenkomen van terugwerkende kracht in een overeenkomst van personenvennootschap voor genoemde regelgeving? Deze vragen en meer zullen bij dit thema aan de orde komen. Daarnaast worden bedrijfsoverdrachten of wijzigingen binnen de bedrijfsstructuur in de praktijk regelmatig ingegeven door fiscale overwegingen. Uitstel van belasting of afstel wordt hierbij als argument aangedragen. Binnen dat speelveld lijkt ‘terugwerkende kracht’ vaak de toverformule, maar de fiscale opportuniteit laat in de praktijk soms sporen achter die niet voorzien waren! Hoe ga je bij bedrijfsoverdrachten of herstructureringen bijvoorbeeld met erfpachtgrond c.q. pachtgronden om? De docenten zullen je uitgebreid bijpraten;

         Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Uiteraard kan ook de ‘BOR’, die door het Belastingplan 2024 de komende jaren gefaseerd zal worden versoberd, niet onbesproken blijven. De agrarische toepassing van deze faciliteit zal hierbij steeds centraal staan; 

         Productierechten Meststoffenwet

De stelsels van varkensrechten, pluimveerechten en fosfaatrechten zullen worden behandeld, mede naar aanleiding van de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad van 30 september 2022. Wat betekent dit voor lease of huurkoop van productierechten? Kan een holding nog ‘eigenaar’ zijn van deze rechten en deze ter beschikking stellen aan een werkmaatschappij? En wat zijn de aandachtspunten bij (begeleiding van) een bedrijfsoverdracht tussen derden? Ook in fiscaal opzicht vragen productierechten bij veehouderijen voortdurend om aandacht. Wat zijn de fiscale gevolgen van voornoemde beslissing van de Hoge Raad? Kunnen rechten nog in gebruik worden gegeven bij derden zonder dat dit meteen tot een fiscale afrekening leidt? Hoewel de wetgever de stikstofrechten niet heeft benoemd als een vermogensrecht dat verhandelbaar is, zien we in de praktijk dat partijen afspraken maken over de overgang van stikstofrechten. De vraag die dan moet worden beantwoord is, op welke wijze moeten de stikstofrechten onder die omstandigheden in fiscale zin worden behandeld?

         Wetsvoorstel Modernisering Personenvennootschappen

Er zal worden ingegaan op de hoofdlijnen van het wetsvoorstel, zowel in civiele als in fiscale zin. Wat zijn de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het huidige recht? In de agrosector wordt de personenvennootschap al decennialang veelvuldig gebruikt als ondernemingsvorm. Wat zijn de gevolgen voor deze sector als de wetsvoorstellen worden aangenomen? Moeten er nu al stappen worden genomen in de aanloop naar de wetswijziging of moet men wachten tot de discussie rondom dit onderwerp is geluwd?

Naast bovenstaande thema’s zullen ook de ‘agrarische evergreens’ niet ontbreken, waaronder landbouwvrijstelling, (de toekomst van) pacht en de cultuurgrondvrijstelling in de overdrachtsbelasting.

Tot slot zullen de ontwikkelingen rondom het excessief lenen van de eigen B.V., de agro-fiscale actualiteiten rondom het begrip ‘aanhorigheden’ en uiteraard de grootste juridische aardverschuiving van de laatste jaren ‘de nieuwe Omgevingswet’ hun plek krijgen in het zeer goed gevulde programma.

U leest het: onderwerpen te over. Dit gecombineerd met een trio enthousiaste docenten, kan het niet anders dan een prachtige (studie)dag opleveren!

14 december | 10.00 – 17.00 uur | Van der Valk, Zwolle

 Schrijf je in! 

 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten