Werkwijze Belastingdienst gewijzigd: gemotiveerde bezwaarschriften tegen box 3 worden tijdelijk aangehouden – Update naar de stand van zaken per 31 maart 2023

In de maand maart hebben de belangenorganisaties (de Bond voor Belastingbetalers, de Consumentenbond, Consumentenclaim en de koepelorganisaties NBA, NOAB, NOB, RB en SRA) en het ministerie van Financiën/Belastingdienst wederom met elkaar overlegd over de lopende en komende bezwaarprocedures  aangaande box 3. In dit gesprek is de werkwijze van de Belastingdienst inzake de behandeling van de binnenkomende bezwaarschriften box 3 besproken. Dit heeft geleid tot een praktische oplossing voor zowel de Belastingdienst als de belastingplichtigen en hun fiscaal  dienstverleners.

Praktische werkwijze: een korte motivering leidt tot aanhouden bezwaar box 3

De Belastingdienst heeft haar werkwijze over de behandeling van de bezwaarschriften box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2021 tijdelijk gewijzigd. Deze gewijzigde werkwijze van de Belastingdienst gaat per direct in. Dit betekent dat de Belastingdienst momenteel in beginsel geen uitspraken doet op verzoeken en bezwaren betreffende belastingjaren 2017 t/m 2021 waar alleen op stelselniveau of individueel niveau tegen het Besluit rechtsherstel box 3 c.q. de Wet rechtsherstel box 3 wordt opgekomen. Om voor deze behandeling in aanmerking te komen, volstaat niet slechts pro forma bezwaar. Het bezwaar zal – zij het summier – gemotiveerd moeten zijn. Dit houdt in dat het bezwaarschrift box 3 tegen het rechtsherstel bijvoorbeeld tenminste de volgende zin moet bevatten: “het werkelijk behaalde rendement is lager dan het door de Belastingdienst berekende box 3-inkomen“. Van belang daarbij is dat in het bezwaarschrift wordt aangegeven welke vermogenscategorieën in box 3 het betreft (zonder dat dit cijfermatig moet worden onderbouwd). Hiermee kan de Belastingdienst de bezwaarschriften betreffende box 3 beter categoriseren. De bovenstaande tijdelijke werkwijze van de Belastingdienst houdt dus in dat pro forma bezwaarschriften zonder bezwaargronden niet worden aangehouden. De Belastingdienst zal in die gevallen om een nadere motivering verzoeken.

Stel vooralsnog Belastingdienst niet in gebreke

Om deze tijdelijke werkwijze van de Belastingdienst te laten slagen, roepen de belangenorganisaties hun leden/achterban op om de Belastingdienst vooralsnog niet in gebreke te stellen, omdat de Belastingdienst niet binnen de wettelijke termijn op het bezwaarschrift heeft beslist. Aangegeven is dat het aanhouden plaatsvindt tot duidelijkheid vanuit de staatssecretaris wordt gegeven over de aanpak van de bezwaren tegen het rechtsherstel. Wanneer die duidelijkheid er komt en waar dat van afhangt is nu nog onduidelijk.

Komende bezwaarschriften box 3 over 2022

Voor de nog op te leggen definitieve aanslagen inzake het belastingjaar 2022 vindt er nog overleg plaats tussen de belangenorganisaties en het ministerie van Financiën/Belastingdienst.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten